Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11312

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Kristi Ruzhdi Kurti
2. Jona Agim Tafaj
3. Esli Agron Grødem (Cani)
4. Urana Vasil Brakaj (Pano)
5. Daniel Manuel Brakaj
6. Heidi Manuel Brakaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 15.10.2019
Nr. i dekretit: 11312

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META