Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Artenis Etëhem Islamaj
2. Uliks (Lulzim) Stanko Ajković (Hajkoja)
3. Nada Vaso Ajković (Nikolla)
4. Milijana (Mila) Rade Ajković (Pambuku)
5. Krsto (Kastriot) Leko Matanović (Savoja)
6. Milijana Millan Matanović (Musoja)
7. Miron Kostandin Tarushi
8. Sokol Hasaf Nuri
9. Olsi Gjergji Dhami
10. Elgeta Nazër Sulejmani
11. Erlin Hysen Nina
12. Ylli Sabri Xhelilaj
13. Mimoza Minella Xhelilaj (Tzelilai/Merkuri)
14. Ines Agim Balla
15. Alexander Edion Cenko
16. Lea Edion Cenko
17. Denisa Luan Guri
18. Aida Shefqet Pengili-Grotkowsky (Pengili)
19. Valbona Martin Kuka (Malçi/Malci)
20. Jenny Arben Kuka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2018
Nr. i dekretit: 10756

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META