Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Artenis Etëhem Islamaj 2. Uliks (Lulzim) Stanko Ajković (Hajkoja) 3. Nada Vaso Ajković (Nikolla) 4. Milijana (Mila) Rade Ajković (Pambuku) 5. Krsto (Kastriot) Leko Matanović (Savoja) 6. Milijana Millan Matanović (Musoja) 7. Miron Kostandin Tarushi 8. Sokol Hasaf Nuri 9. Olsi Gjergji Dhami 10. Elgeta Nazër Sulejmani 11. Erlin Hysen Nina 12. Ylli Sabri Xhelilaj 13. Mimoza Minella Xhelilaj (Tzelilai/Merkuri) 14. Ines Agim Balla 15. Alexander Edion Cenko 16. Lea Edion Cenko 17. Denisa Luan Guri 18. Aida Shefqet Pengili-Grotkowsky (Pengili) 19. Valbona Martin Kuka (Malçi/Malci) 20. Jenny Arben Kuka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 03.04.2018 Nr. i dekretit: 10756

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>