Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10623

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Margarita Dod Picaku
2. Marjol Petrit Bego
3. Vesna Xëvetko Brajoviq
4. Ratko Budo Zlatičanin
5. Uljana Millo Peliçiq (Camniq/Shelqaj)
6. Millorad Zako Stajkiq (Llazoja)
7. Vladimir Dull Truka
8. Flora Hamëz Truka (Tota)
9. Suad Vladimir Truka
10. Dario Vladimir Truka
11. Mirko Zako Krstović (Matoja)
12. Jelena (Elena) Jovo Krstović (Cekliq/Matoja)
13. Vladimir Ivo Mikuliq
14. Vesna Lubo Mikuliq (Matanoviq)
15. Dejana Vladimir Gjinoviq

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.09.2017
Nr. i dekretit: 10623

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META