Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 101

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Marseda Muharrem Çangu (Lame)
  2. Armina Flogert Çangu
  3. Rejan Fatmir Stafa
  4. Denisa Ferim Redeker (Hoti)
  5. Sonila Ferdinand Serjani
  6. Enver Malko Malko
  7. Gresi Enver Malko

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 101

Tiranë, më 12.3.2024                                              

 

                                                                                                                        BAJRAM BEGAJ