Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10099

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Erinda Viktor Hasko (Kapaj)
2. Stojan Ivo Matanović (Savoja)
3. Danica (Donike) Ilo Matanović (Stajkiq)
4. Saša (Sasha) Stojan Matanović (Savoja)
5. Enida Fatmir Rexha
6. Eno Simon Pohja
7. Shkëlqim Hamdi Laci (Laçi)
8. Heljon Dali Kurti
9. Vllado Jovo Ceklić (Cekliq)
10. Eurat Adem Drashi
11. Anjela Perparim Drashi (Mehmet)
12. Rey Eurat Drashi
13. Sebastian Eurat Drashi
14. Suzana Jovan Martinović (Shuto)
15. Dragana Jordan Ajković (Ajkoviq/Hajkola)
16. Gentian Shaban Jakupi
17. Taulant Ali Lamnica
18. Nevruz Bujar Tare
19. Vesna Millo Ceklić (Stanoja/Ajković)
20. Jeta Halil Muja (Shehu)
21. Orgita Bilbil Muja
22. Eltison Pajtim Nanaj
23. Denata Vangjel Siegel (Çobani)
24. Ornela Kadri Gebhardt (Bajraktari)
25. Livia Shkëlqim Maxhaku

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 24.03.2017
Nr. i dekretit: 10099

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI