Dekret për emërim prokurori nr. 7787

Dekret për emërim prokurori nr. 7787

D E K R E T
PËR
EMËRIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 149, pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23, pika 3,  të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

Dekretoj :

Neni 1

Zonja Ervisa Hyka, prokurore në stazh në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, të emërohet prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit   7787
Tiranë, më  12 Tetor 2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                                                       
                                                                      BUJAR NISHANI