Dekret për emërim prokurori nr. 7786

Dekret për emërim prokurori nr. 7786

                                                 
      D E K R E T
      PËR
            EMËRIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 149, pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23, pika 3,  të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

Dekretoj :

Neni 1

Zoti Xhelian Seferi, prokuror në stazh në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, të emërohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit   7786
 Tiranë, më  12 Tetor 2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                                                       
                                                                      BUJAR NISHANI