Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9724

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9724

    D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit,
 

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Labinot Faruk Ibrahimi
2.    Ylber Latif Ramadani
3.    Mentor Xhemajl Mazrekaj
 

 Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 16.08.2016
Nr. i dekretit: 9724

          
      PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                               BUJAR NISHANI