Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9721

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9721

D E K R E T

    PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE    

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 9, 20, 14 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Edmond Skënder Pustina
2.    Olsa Jakup Rroji
3.    Vehap Asllan Qoku
4.    Flamur Nevrus Selimi
5.    Mira Fran Stajkiq (Leka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 15.08.2016
Nr. i dekretit: 9721   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS 

                    BUJAR NISHANI