Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9718

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Kerim Muslu Erat
2. Raif Hüseyin Türkoğlu
3. Mite Spase Janev
4. Halim Selahattin Karik
5. Selma Yusuf Karik (Şen)
6. Ümit Ismail Avara
7. Rukiye Idris Tiryaki (Yiğman)
8. Victoria (Viktorija) Vladimir Kukeli (Asorgina)
9. Adem Reshat Grbolar
10. Roksana Helena Tadeusz Henryk Nowak
11. Afërdita Tahir Hasanaj (Bezhani)
12. Gilbert Hamzi Dema
13. Selvere Selim Myftari (Gashi)
14. Antonio Michele Monticelli
15. Pelin Mustafa Şişman
16. Mimoza Gjergj Gashi
17. Mariya (Marija) Valeriy (Valerij) Makarova
18. Mark Matej Nrecaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.08.2016
Nr. i dekretit: 9718

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI