Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9527

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 9, 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Kulturës,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Irena Vasil Bita (Kauri)
2.    Armand Mezan Abazi
3.    Vasillo Kostandin Bazhba (Shano)
4.    Irena Vasil Bazhba
5.    Blerta Xhevat Surroi (Syla)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.04.2016
Nr. i dekretit: 9527

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI