Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9498

 

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Arben Mus (Musa) Biberaj
2.    Besnik Bob Mus (Musa) Biberaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 25.03.2016
Nr. i dekretit: 9498

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
           BUJAR NISHANI