Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9351

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9351

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Carlo Fausto Bollino
2. Kumrije Shaban Hamiti (Rugova)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 11.12.2015
Nr. i dekretit: 9351

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI