Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9311

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9311

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

Ardian Musa Krasniqi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.11.2015
Nr. i dekretit: 9311

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI