Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9224

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Kujtime Kurbogaj
2.    Sara Maliqi
3.    Blerta Shala
4.    Gresa Haziri
5.    Antigona Behluli
6.    Naime Merovci
7.    Ron Broja
8.    Lirim Kastrati
9.    Ismet Sinani
10.    Majlinda Kadolli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 11.09.2015
Nr. dekreti: 9224

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                          
             BUJAR NISHANI