Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9163

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Florik Riza Haxhikadrija
2.    Albulena Miftar Rama (Hodaj)
3.    Yaşar Halil Kaya
4.    Emine Ahmet Kaya (Varol)
5.    Halil Mehmet Top
6.    Süleyman Fahrettin Sarioğlu
7.    Sofia (Sophia) Murtaz Xhelili (Darsadze)
8.    Jaser Shehadin Tërshnjaku
9.    Ismail Necati Karabudak
10.    Korkmaz Necati Karabudak
11.    Sami Rahim Kosova
12.    Elif Nur Sami Kosova
13.    Yusuf Emre Sami Kosova
14.    Emsal Nimetullah Kosova (Ikikardeş)
15.    Ömer Salih Savci
16.    Nadir Maliq Guzhda
17.    Serdar Remezan Çiçek
18.    Maksim (Maxim) Nazem Zajed (Zayed)
19.    Magdalini Thoma Loutsi (Lluci)
20.    Ali Lütfi Aladağ
21.    Ümit Hakan Ihsan Demircin

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.07.2015
Nr. i dekretit: 9163           

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                
    
                          BUJAR NISHANI