Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9162

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Maurizio Armando Giovanni Mazziotti
2.    Selvije Idriz Treni (Baleci)
3.    Tahire Selim Berisha (Veselaj)
4.    Arben Sheref Demiraga (Abdullai)
5.    Augusto Remo Fornasiero
6.    Sotirios Athanasios Boulios
7.    Ibrahim Ahmet Gürsoy
Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 08.07.2015
Nr. i dekretit: 9162     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI