Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9141

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Nisreen Ahmad Al Bitar
2.    Beqir Regjep (Rexhep) Hajzeraj
3.    Turan Mehmet Şan
4.    Mehmet Emir Turan Şan
5.    Şenol Arif Damar
6.    Berat Mustafa Demir
7.    Ismet Şakir Aktürk
8.    Emre Şakir Ismet Aktürk
9.    Iryna (Irina) Vasyl (Vasil) Zayachkivska (Zajaçkivska)
10.    Adelina Hashim Berisha

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.06.2015
Nr. i dekretit: 9141 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
                            BUJAR NISHANI