Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9122

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Shqipe Mislim Morina (Përgjegjaj)
2.    Isnik Mecait (Mexhait) Alimi
3.    Fatmir Zeqir Dehari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.05.2015
Nr. dekreti: 9122

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI