Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8988

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8988

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Arlind Afrim Ajeti
2.    Naser Ismail Aliji

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 05.03.2015
Nr. dekretit: 8988

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI