Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8975

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Driton Fahredin Sahiti
2.    Ossama Botros Labib Ekladious
3.    Gihan Rizk Fahim Rizk
4.    Fady Ossama Botros (Ossama) Labib Ekladious
5.    Mina Ossama Botros (Ossama) Labib Ekladious

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.02.2015
Nr. dekreti: 8975

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI