Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8910

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Selim Isa Pacolli
2.    Zejnepe Bislim Pacolli (Jashari)
3.    Fisnik Selim Pacolli
4.    Fatbardha Selim Pacolli
5.    Fatlume Selim Pacolli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 26.01.2015
Nr. i dekretit: 8910 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
    BUJAR NISHANI