Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8881

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Kulturës,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Nazmi Aziz Curri
2.    Besime Nazif Curri (Statovci)
3.    Kushtrim Nazmi Curri
4.    Migjen Nazmi Curri
5.    Arbëresha Nazmi Curri
6.    Ezio Nereo Greggio
7.    Elbasan Muamet Vezaj
8.    Fadil Hazir Berisha
9.    Zylfije Isak Ejupi Berisha (Ejupi)
10.    Laureta Fadil Berisha
11.    Erisa Fadil Berisha
12.    Gani Selim Veselaj
13.    Kreshnik Gani Veselaj
14.    Valmir Gani Veselaj
15.    Gentijana Gani Veselaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.01.2015
Nr. i dekretit: 8881 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
    BUJAR NISHANI