Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8766

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Irzeme Ramiz Mulliçi (Zeqiri)
2.    Jana (Yana) Vladimir Mataj (Buldjajeva)
3.    Idaver Shenasi Sherifi
4.    Ukë Kolë Kolaj
5.    Bajram Sadri Përteshi
6.    Ralitsa (Ralica) Mihail Rizvanolli (Sapundxhieva)
7.    Halil Hasan Demircan
8.    Erim Hasan Çelik
9.    Yunus Bilal Bayram
10.    Pajtim Rrahman Mavriqi
11.    Fatima Halil Eraslan
12.    Harun Ömer Bostan
13.    Ruba Numan Ahmad Albaroudi
14.    Kujtim Avdullah Kastrati

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 31.10.2014
Nr. dekretit: 8766

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI