Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8731

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Arsimit e Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Fatbardha Sali Aliu
2.    Fidan Musli Aliti
3.    Nderim Mensur Nexhipi (Nedjipi)
4.    Resmije Azem Maloku
5.    Dardan Feim Karimani
6.    Arb Smajl Manaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.10.2014
Nr. dekretit: 8731

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI