Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8645

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ramazan Muzaffer Yalçin
2.    Çiğdem Adem Yalçin (Kizil)
3.    Tatiana Anatolii Gülçimen (Cosolapova)
4.    Timothy Paul Paul Kenneth Hagen
5.    Ajrula (Ajrulla) Alji (Ali) Fuga
6.    Zeynep Zeynal Mamo (Gur)
7.    Şahan Hasan Mamo
8.    Florim Shuqeri Aliu
9.    Aykut Birol Işik
10.    Omer Mohamed Helmi Desouki
11.    Agron Zejnel Daka
12.    Dren Agron Daka
13.    Sokol Agron Daka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.07.2014
Nr. dekretit: 8645

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI