Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8599

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Meryem Ilyas Hastürk (Serbest)
2.    Levent Hatim Yurtsever
3.    Enkël Bedrush Çollaku
4.    Tarek Ghassan Qub’ain
5.    Veronica Victor Gjika (Belîi)
6.    Ali Kazim Pehlivan
7.    Seren Salih Ertaş
8.    Hekuran Florim Sahatqija
9.    Shemsedin Enver Aliu
10.    Bajram Teki Çela
11.    Nuhi Ali Hamidi (Amidi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.06.2014
Nr. dekretit: 8599

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI