Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8529

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Arsimit e Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mevlan Sami Murati
2.    Ertan Qenan (Kjenan) Demiri
3.    Ersen Nemetulla Sali
4.    Nevin Ahmet Erdem
5.    Azem Rizah Syla
6.    Hasime Hasan Berisha
7.    Mejreme Hasan Sagici Berisha (Berisha)
8.    Izzet Serhat Doğan Demir
9.    Abdi Hüseyin Karayel
10.    Belgin Metin Karayel (Çimen)
11.    Cemil Şükrü Ikili
12.    Kremena Atanas Zagali (Zareva)
13.    Nexhmije Vejsel Pagarusha (Pagarushë)
14.    Tarik Vesel Pagarusha
15.    Murat Binali Çakmak
16.    Mohammad Obaidul Fazlul Karim
17.    Arzuda Mirabdur Karim

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2014
Nr. dekretit: 8529

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI