Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8457

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Arsimit e Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ruth Robert Roger Vergnon
2.    Engjell Gjergj Duzhmani
3.    Riçard Gjon Prenaj
4.    Fisnik Xhevat Krasniqi
5.    Erhan Mehmet Faruk Çağan
6.    Hasan Kabas Demir
7.    Ethem Fehmi Uçev
8.    Gülşen Emsal Hoxha (Tunç)
9.    Emilio Mario Valente
10.    Festim Ixhmet Rexhepi
11.    Kenan Kemal Hançer
12.    Emin Avdyl Haskaj
13.    Aylin Avni Diricanli
14.    Melih Salih Güven
15.    Iulia Ivan Kocali (Statnic)
16.    Eva Mustafa Alikaj
17.    Idris Mufetish Isa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.01.2014
Nr. dekretit: 8457

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI