Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8389

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit e Sportit dhe Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Christian Staoros Canacaris
2.    Valbona Xhevdet Petrovci
3.    Astrit Enver Petrovci
4.    Vanesa Enver Petrovci
5.    Hana Enver Petrovci Fetahu
6.    Valon Qerim Fetahu
7.    Nol Valon Fetahu
8.    Hydajet Ramiz Hyseni Kaloshi
9.    Berat Selman Luzha
10.    Gani Selman Krasniqi
11.    Selahudin Ismail Novosella
12.    Basri Faik Musmurati
13.    Teuta Izet Hadri
14.    Idlir Spiro Peçi
15.    Kosovare Bajram Kelmendi Dautaj
16.    Fadil Ragip Dautaj
17.    Anita Fadil Dautaj
18.    Anyla Fadil Dautaj
19.    Vjollca Bedrudin Kelmendi (Bekteshi)
20.    Sokol Kastriot Kelmendi
21.    Elena Kastriot Kelmendi
22.    Alvin Fran Karaqi
23.    Orges Fadil Arifi
24.    Sabit Shefqet Dallku
25.    Nerxhivane Bejtulla Dallku

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.11.2013
Nr. dekretit: 8389

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               

BUJAR NISHANI