Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8348

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8348

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Geldona Mentor Morina
2.    Faton Azem Ademi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.10.2013
Nr. dekretit: 8348

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               

BUJAR NISHANI