Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8335

         D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministres së Arsimit e Sportit dhe Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Liridon Rexhep Morina
2.    Ibrahim Imer Gashi
3.    Nebi (Nebih) Muharrem Qena
4.    Ermir Limon Lenjani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 08.10.2013
Nr. dekretit: 8335

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               

BUJAR NISHANI