Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8276

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Suvada Idriz Zalli (Hamidoviç)
2.    Bujar Ibrahim Lubishtani
3.    Skender Musa Musa
4.    Alpaj Mustafa Jashar
5.    Armelle Odile Fabienne Louis Paul José Vioujard (Gjoni)
6.    Vath Xhemal Masha
7.    Lendita Muharem Kanushaj (Rama)
8.    Ersin Mustafa Gökçek
9.    Inan Cafer Eren
10.    Shenur Ibrahim Kamberi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 24.07.2013
Nr. dekretit: 8276

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI