Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8220

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Haxhi Brahim Neziraj
2.    Amir Kadri Rrahmani
3.    Valentin Gasper Gjokaj
4.    Herolind Xhavit Shala
5.    Agon Xhevat Mehmeti

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.06.2013
Nr. dekretit: 8220

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                    
           
BUJAR NISHANI