Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8182

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Sezer Akif Erdoğan
2.    Aynur Mehmet Erdoğan
3.    Enes Erdem Sezer Erdoğan
4.    Ayşe Irem Sezer Erdoğan
5.    Esat Niyazi Gültaşlar
6.    Anna Kathryn Jeremy Harris Manga (Reeves)
7.    Simon Gjoka Shkrela
8.    Julien-Gerard Emile Louis Marius Charles Roche

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.05.2013
Nr. dekretit: 8182

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI