Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8151

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8151

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:
Ilir Besim Bokshi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 02.05.2013
Nr. dekretit: 8151

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI