Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8126

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Alban Shuquri Nimani
2.    Mynyre Ferat Mulgeci (Luzha)
3.    Burim Bafti Memaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.04.2013
Nr. dekretit: 8126

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI