Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8119

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    George William Robert Erwin Sturm
2.    Nancy Jane Carl Edward Sturm (Rader)
3.    Joel William George William Sturm
4.    Kujtim Bekë Maloku
5.    Arsim Ramadan Gashi
6.    Faruk Ajvaz Bojaxhi
7.    Irina Aleksandr Alla (Pismjenskaja)
8.    Faruk Zeqir Vladi
9.    Valmira Reshit Boksi (Bulaj)
10.    Erkin Hasan Çelik
11.    Aida Rrahman Llalloshi – Sherifi (Llalloshi)
12.    Jean-Luc Andre Daniel Daniel Lucien Louis Emery
13.    Arsim Fehmi Zogaj
14.    Nazmi Elez Hasanaj
15.    Sanije Bislim Salihaj (Bitiq)
16.    Xhevat Xhezair Osmani
17.    Viktor Gjon Berisha
18.    Shukri Isuf Salihi
19.    Michele Marino Lamanuzzi
20.    Haki Halil Morina
21.    Valdete Sabit Noni (Zuzaku)
22.    Lirim Imer Kukaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.04.2013
Nr. dekretit: 8119

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI