Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8080

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8080

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Dafina Amir Memedov
2.    Dielona Bektesh Luta
3.    Sylejman Zeqir Shala
4.    Edon Sylejman Shala

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 02.04.2013
Nr. dekretit: 8080

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI