Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7939

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Blerina Qazim Belegu (Oruçi)
2.    Olga Pavel Ulqinaku (Grigorieva)
3.    Sefer Rexhep Avdiaj
4.    Fabio Carmine Attanasio
5.    Pekhan Pekdoğan Işipek
6.    Yücel Mikdat Aksu
7.    Leonora Zeqir Lutfija (Salihu)
8.    Alla Mikolla Halahan
9.    Nexhmije Jusuf Bajrami

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 28.01.2013
Nr. dekretit: 7939

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI