Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7931

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Nadire Jakup Jakupi
2.    Vitore Milan Saraçi
3.    Astrit Telha Zoto
4.    Levend Alush Alushi
5.    Thoma Levend Alushi
6.    Petref Alush Alushi
7.    Shpresa Arif Alushi
8.    Vasil Levend Alushi
9.    Teuta Levend Alushi
10.    Nuri Sinan Alushi
11.    Besnik Nuri Alushi
12.    Klodian Arif Alushi
13.    Bujar Alush Alushi
14.    Kimete Ramadan Bylykbashi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 23.01.2013
Nr. i dekretit: 7931    

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI