Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7852

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7852

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Enis Hilmi Kamberi
2.    Gjyltene Avdi Vladi (Rexhepi)
3.    Makbule Arif Zeytinoğlu (Kanay)
4.    Mahmoud Taha Mahmoud Shehata
5.    Ismet Ramadan Rexhaj
6.    Hüseyin Cemal Yavuz
7.    Duygu Mahmut Yavuz
8.    Ahmet Hasan Ertaş
9.    Ferhan Hasan Gökdemir
10.    Rana Erva Yusuf Gökdemir
11.    Syzana Veli Zeqiri (Xhaka)
12.    Emmanuel Delphin Etienne Assako Ella
13.    Alberto Innocenzo Carlini
14.    Pren Nue Bezhi
15.    Muja Shabi Shabija

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 07.12.2012
Nr. dekretit: 7852

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI