Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7835

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe 93, të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:
Valdete Rifat Daka (Osmani)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.11.2012
Nr. dekretit: 7835

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI