Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7771

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Kostandina Petraq Grosler
2.    Bajana Pandeli Shtembari
3.    Vangjel Nasho Lena
4.    Hysen Zenel Mustafaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 01.10.2012
Nr. i dekretit: 7771     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI