Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7762

   
D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Alban Syla Meha
2.    Burim Nue Kukeli
3.    Ellvana Suleman Curo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.09.2012
Nr. dekretit: 7762

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI