Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7731

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Justina Xhelal Tanka (Haxhillari)
2.    Margarita Sotir Roça
3.    Renato Pano Skura
4.    Petrit Ajet Hasapapaj
5.    Ilirjet Zenel Mustafaj
6.    Marika Jorgji Xega
7.    Marika Ziko Roça
8.    Thodhori Tasi Gjonçari
9.    Elidon Thodhori Gjonçari
10.    Kostanca Niko Mani
11.    Enrid Petraq Grosler

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.08.2012
Nr. i dekretit: 7731  

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI