Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

Anthony (George) Alfred Frendo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 20.04.2018 Nr. i dekretit: 10767

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>