Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10654

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Fatos Hanis Mustafa
2. Luljeta Abdulhakim Mustafa (Menga)
3. Qëndrim (Çendrim) Shai Rijani
4. Ilir Muharrem Gjocaj
5. Alketa Agron Rragami (Ahmetaj)
6. Sylë Shiqeri Ukshini

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 16.11.2017
Nr. i dekretit: 10654

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META