Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10637

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Ilire Agim Koci
2. Eroll Sabit Prestreshi
3. Mohammad Ahmad Altarawneh
4. Fethi Bahri Kaya

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 02.11.2017
Nr. i dekretit: 10637

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META